Odoo Bất động sản

Các thông tin giải pháp Odoo ngành Bất động sản

Tài liệu giới thiệu giải pháp Odoo Bất động sản
Tài liệu giới thiệu giải pháp Odoo Bất động giải quản lý các hoạt động kinh Quản lý dự án và các Chính sách Bao gồm các chức năng chính sau đây: Tạo và ...
Sun, 23 May, 2021 at 7:24 AM
Phụ lục thay đổi chính sách thanh toán
Video trình bày tạo và quản lý phụ lục thay đổi chính sách thanh toán trong các Hợp đồng mua bán hoặc Hợp đồng cọc của các doanh nghiệp với khách hàng trong...
Fri, 21 Jan, 2022 at 4:45 PM