Tài liệu giới thiệu giải pháp Odoo Bất động giải quản lý các hoạt động kinh

Quản lý dự án và các Chính sách

Bao gồm các chức năng chính sau đây:

 1. Tạo và quản lý Dự án, Sản phẩm (tính năng import sản phẩm từ file Excel)
 2. Thiết lập các qui định của dự án như thời gian Giữ chỗ, số Giữ chỗ đồng thời của nhân viên kinh doanh & Sản phẩm
 3. Thiết lập các qui định về đánh số chứng từ của dự án
 4. Thiết lập các chính sách Khuyến mãi, Chiết khấu của dự án như Chiết khấu nội bộ, Chiết khấu Mua sĩ,..

Quản lý hoạt động kinh doanh

Bao gồm các chức năng chính sau đây:

 1. Tạo và quản lý Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp
 2. Sử dụng mobile app cho các nghiệp vụ của nhân viên kinh doanh
 3. Quản lý Giữ chỗ thiện chí, Giữ chỗ
 4. Ráp căn
 5. Tạo và quản lý Bảng tính giá
 6. Quản lý Đặt cọc

Quản lý hoạt động thanh toán

Bao gồm các chức năng sau đây

 1. Tạo và quản lý các thanh toán liên quan Kinh doanh như Giữ chỗ, Đặt cọc
 2. Tạo và quản lý các thanh toán liên quan Dịch vụ khách hàng như Thanh toán Hợp đồng, Thanh toán phí, Trả trước,..
 3. Tự động tạo các Thông báo nhắc Khách hàng tới kỳ thanh toán, hoặc trể hạn thanh toán
 4. Xác nhận thông tin Thanh toán theo các qui trình như Chuyển nhượng, Bàn giao, Thế chấp,..
 5. In Phiếu thu, Phiếu chi trực tiếp từ phần mềm

Quản lý Dịch vụ khách hàng

Cung cấp các tính năng sau đây nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng cho doanh nghiệp

 1. Tạo Hợp đồng từ Đặt cọc
 2. Tạo và quản lý các Phụ lục Hợp đồng như Phụ lục thay đổi diện tích, Thay đổi thông tin trên Hợp đồng,...
 3. Tạo và quản lý các Chuyển nhượng cho Khách hàng
 4. Quản lý bàn giao Sản phẩm và Giấy tờ
 5. Tạo và quản lý các Chấm dứt Hợp đồng, Thanh lý