Odoo ERP

Cung cấp các tài liệu giải pháp Odoo

Tích hợp Zalo và Odoo ERP
Đây là tính năng được BSD phát triển cho việc tích hợp hoạt động bán hàng của Odoo và chát của Zalo Dữ liệu chát hoàn toàn không lưu vào database của Odoo...
Fri, 21 Jan, 2022 at 9:18 AM