Để hướng dẫn cũng như thực hành trong thời gian 8 tuần đào tạo miễn phí của Tableau, các bạn sử dụng dữ liệu Sample Supper Store VN


Đây chính là file dữ liệu đào tạo của Tableau Sample Supper Store, nhưng để phù hợp với Việt Nam hơn, chúng tôi đã điều chỉnh các thông tin vùng địa lý về Việt Nam.


 

Trường dữ liệuDiễn giải
Row ID
Order ID
Order Date
Ship Date
Ship Mode
Customer ID
Customer Name
Segment
Country/Region
Tỉnh Thành
Vùng Miền
Product ID
Category
Sub-Category
Product Name
Sales
Quantity
Discount
Profit