Tài liệu

Tài liệu giới thiệu Tableau
Tài liệu giới thiệu công cụ Tableau
Sun, 18 Apr, 2021 at 12:03 PM
Giới thiệu 10 dashboard của ngành bán lẻ
Tài liệu giới thiệu 10 dashboard quan trọng của ngành bán lẻ
Sun, 18 Apr, 2021 at 12:09 PM
Giải pháp Tableau
Trình diễn trình bày & giới thiệu giải pháp Tableau
Sun, 18 Apr, 2021 at 12:14 PM